Projecte

La Guia de la València del primer franquisme 1939- 1948, es un ambiciós projecte editorial que traca de contestar a la pregunta de què succeí a la ciutat de València entre el final de la guerra el 1939 i la declaració de la fi de l’estat de guerra el 1948. Un intent de superar el silenci derivat del Pacte de la Transició (no qüestionar la essència del relat franquista), de la “incomoditat” que encara avui suposa parlar d’aquells anys i també de la dificultat d’accés a importants fonts documentals del període (materials desapareguts o dispersos).

La guia havia de potenciar lògicament la funció de l’espai urbà i la geo-localització perquè l’espai no és mai sols un escenari. Tot el contrari, el seu ús esdevé un element força explicatiu de la conjuntura sociopolítica i de l’apropiació de l’espai urbà per el “nou ordre” establert. Comptat i debatut, romania la necessitat de comptar amb una web complementària l’objectiu de la qual fora facilitar l’accés a materials documentals i gràfics que no tenien cabuda en una guia que prioritzava lògicament el llenguatge gràfic (imatge, material de premsa i cartografia) i que havia de tindre un raonable dimensió.

Aquesta web (accessible pel codi QR i feta possible per la implicació de la Diputació de València en el projecte), s’estructura en els 12 ítems que articulen la guia. El lector podrà trobar a la web materials complementaris d’indubtable interès, enriquint notablement la quantitat i la qualitat de la informació disponible, recollida amb un esforç intens i continuat.

A la web es recuperen molts materials inèdits, es possibilita recuperar testimonis que acrediten la pervivència d’una memòria traumàtica transgeneracional i tenen el lloc que es mereixen les biografies (el who is who) i els llibres , articles I documents que per la seua extensió no s’han pogut incloure en la guia. També el protagonisme que els vells i nous actors assoliren en tots els àmbits públics i privats en aquell període blau que, amb més propietat, podrien qualificar de període negre.

En definitiva, guia i web conformen un únic i complementari corpus temàtic i la consulta d’aquesta darrera esdevé un capítol obligat per a totes aquells interessats en recuperar un memòria col·lectiva que ens havia estat furtada.  

Guia de la València del primer franquisme (1939-1948)